Geo og Miljø i Dr.techn. Olav Olsen

Dr.techn. Olav Olsen tilbyr geoteknisk og miljøteknisk rådgivning og prosjektering for alle faser i byggeprosjekter, fra vurderinger av grunnforhold, konseptstudier og reguleringsplaner til samspillsfaser og detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Vi bistår i store og små prosjekter over hele landet og internasjonalt innenfor de forretningsområder vi opererer. 

Geoteknikk 

Alle våre ansatte har spisskompetanse innen geoteknikk og har også erfaring fra bransjerettede forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vi tilbyr typiske oppdrag som:

• Fundamentering av f.eks bygninger og bruer
• Refundamentering
• Peleberegninger
• Bæreevneberegninger og setningsanalyse, og tilhørende tiltak for å ivareta krav til differansesetninger
• Støttekonstruksjoner for byggegroper og andre inngrep, som ulike typer spunt og andre avstivningsmuligheter
• Stabilitetsberegninger, som lokal stabilitet og utredning og dokumentasjon av områdestabilitet
• Byggeplassoppfølging

Miljø

Vårt arbeid innen miljø knytter seg hovedsakelig til arbeid med kartlegging og risikovurdering av miljøgifter og forurensning, både på land og i sjø.

Vi tilbyr følgende tjenester:

• Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplaner for forurenset grunn
• Sedimentundersøkelser og tiltak i marint miljø
• Risikovurderinger og prosjektering av tiltak
• Grave- og massehåndteringsplaner
• Overvåking av grunnvann, overflatevann og biota iht. vannforskriften
• Kontakt og søknader til forurensningsmyndighetene
• Miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner
• Byggeplassoppfølging
• Sluttrapportering og etterkontroll

Gjennom faste samarbeidspartnere tilbyr vi sømløs gjennomføring av grunnundersøkelser og laboratorietester over hele landet. Vi bidrar også med utrykninger  ved ras og skredhendelser, og med tilhørende vurderinger av sikringstiltak og årsaksforhold.

 

 

 

 

 

 

Vi innehar sentral godkjenning som ansvarlig prosjekterende (RIG) i tiltaksklasse 3 etter plan- og bygningsloven. Alle våre ansatte har spisskompetanse innen geoteknikk-og miljøteknologi og har også erfaring fra bransjerettede forsknings- og utviklingsprosjekter.  Flere av våre rådgivere innen fagområdet har også lang, praktisk erfaring. Kontakt oss gjerne for en innledende diskusjon av geotekniske- og miljøtekniske problemstillinger.