SRS (Structural Reanalyses Systems)

Publisert: 5. March, 2021

Alle offshorekonstruksjoner gjennomgår endringer i løpet av sin levetid, det være seg endringer pga. alder (degradering av materialer, utmatting etc.), skader, setninger, endringer i miljøforhold eller mer synlige endringer som nye moduler eller andre modifikasjoner. For å ha kontroll på hva slike endringer gjør med konstruksjonenes integritet må det blant annet utføres nye analyser, såkalte reanalyser. 

Disse analysene bestilles ofte som separate prosjekter, gjerne hos forskjellige leverandører med større eller mindre kunnskap om innretningen og dens historie. Dermed må det fra prosjekt til prosjekt innhentes informasjon om konstruksjonen og bl.a. laster og grunnforhold og bygges opp nye modeller som må kvalitetssikres. Dette er tidkrevende og dermed lite kostnadseffektivt.

En bedre måte å utføre reanalyser på er å bygge opp en reanalysemodell som vedlikeholdes, som vi har valgt å kalle SRS-modell (Structural Reanalysis System), også omtalt som en digital tvilling. Dette sikrer at man til enhver tid har tilgjengelig en oppdatert modell som er ferdig kvalitetssikret og vedlikeholdt med tilhørende dokumentasjon. Her kan laster, vekter og grunnforhold raskt oppdateres basert på målte verdier fra felt. Dette sikrer en beredskap ved eventuelle hendelser og sikrer en effektiv gjennomføring av reanalyser uansett årsak, noe som øker sikkerheten og sparer operatøren for tid og penger. 

Myndighetene, gjennom Petroleumstilsynet, stiller krav i sine forskrifter (i styringsforskriften og aktivitetsforskriften) til at operatørene har en beredskap for slike reanalyser. Det er også utarbeidet en egen Norsok standard som oppfyller myndighetskravene for dette; N-006 Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures.

Veldig mange av installasjonene på norsk sokkel er gamle, mange har passert sin opprinnelige designlevetid og har fått sin levetid forlenget siden det fortsatt er ressurser igjen i feltet eller nye felt har blitt knyttet opp mot installasjonen, såkalte tie-ins. Disse installasjonene er det spesielt viktig å ha kontroll på for å sikre videre sikker drift. I tillegg er ofte designdokumentasjon lite tilgjengelig og man er avhengig av folk som var med i design og byggefasen, folk som begynner å nærme seg, eller er over pensjonsalder. Erfaringsoverføring for disse installasjonene er viktig for å opprettholde tilstrekkelig kunnskap om noen av vår tids største konstruksjoner.

Ved å etablere og vedlikeholde SRS-modeller oppnår man nærmest et kinder-egg; man sikrer beredskap, oppfyller myndighetskrav og oppnår erfaringsoverføring. I tillegg sparer man tid og penger. Shelldesign er videreutviklet med applikasjoner som er spesielt egnet for å vurdere langtidseffekter og restkapasitet. Vi har også utviklet rutiner som effektiviserer arbeidskrevende innføring av forspenningskrefter i konstruksjoner. Vi har også styrket vår marine kompetanse vesentlig noe som gjør at vi også kan vurdere og etablere nye miljølaster for implementering i SRS-modellene.

I de senere år har vi i Dr.techn. Olav Olsen etablert SRS-modeller for flere betonginstallasjoner på norsk sokkel, og vi er i dialog med kunder om flere. Med vår lange historie og detaljerte kunnskap om offshore betongkonstruksjoner er vi i en unik posisjon til å kunne tilby disse tjenestene med høy kvalitet og dermed være med å sørge for fortsatt sikker drift på disse installasjonene i mange år framover.