Dameksperter prosjekterer ny dam Munkebotsvatn

Publisert: 25. October, 2019

Arbeid med rehabilitering av dam Munkebotsvatnet for Bergen kommune skal gjenopptas etter dambrudd på fangdammen i august 2018.  Dr.techn. Olav Olsen AS er tildelt oppdraget med prosjektering av den nye dammen og kontrakten ble signert torsdag 17. oktober 2019.

Munkebotsvatnet ligger i byfjellene i Bergen og er demmet opp av to dammer, dam Munkebotsvatnet V i vest og dam Munkebotsvatnet i nordenden av vannet. Munkebotsvatnet har i dag ingen funksjon som vannkilde, men ligger i et område med mye tur og rekreasjon.

Begge dammene er gamle murdammer med torvtetning. Dammene tilfredsstiller ikke lenger dagens krav til sikkerhet og tiltak er derfor nødvending. På dam Munkebotsvatn er det tidligere besluttet å bygge en helt ny dam og arbeidene ble påbegynt i 2018. Etter en stor flom, gikk fangdammen til brudd og arbeidet med dammen ble stoppet i august 2018. Dr. techn. Olav Olsen skal nå utføre kontroll av forliggende planer for ny dam og vurdere om det er behov for endringer. Videre, skal det utarbeides detaljplaner og tilbudsdokumenter for kontrahering av ny entreprenør.

«Dr.techn Olav Olsen har spisskompetanse innen dammer og flomberegninger og er et ledende fagmiljø innen betongkonstruksjoner i vann.  Vi er stolte og glade for å ha fått i oppdrag fra Bergen kommune å henholdsvis prosjektere og rehabilitere de to dammene ved Munkebotsvatn, sier administererende direktør Olav Weider i selskapet, og legget til at oppdraget er interessant ikke bare teknisk, men også fordi de eksisterende dammene er kulturminner og fordi de er populære turmål og rekreasjonsområder for Bergens befolkning»  

Prosjektet omfatter også planer for rehabilitering av dam Munkebotsvatn V. Her skal det utføres grunnundersøkelser før det utarbeides et forprosjekt som vil danne grunnlag for eventuelle tiltak ved dammen.