Rehabilitering av dam Vasshella i Solbergvassdraget

Publisert: 15. September, 2021

Dam Vasshella i Solbergelva i Drammen kommune skal rehabiliteres. Vannet er en populær badeplass for lokalbefolkningen og nå skal også selve dammen åpnes for badegjester. Murdammen ble opprinnelig bygget i 1912-1913 som inntaksdam til Solberg Spinderi. Det ligger tre andre murdammer oppstrøms dam Vasshella som heter Nerdammen, Mellomdammen og dam Solbergvannet. 

Dr.techn. Olav Olsen skal i oppdraget utføre flomberegninger for alle fire dammene, ruting i serie, forprosjekt og vurdering av alternativer for rehabilitering, SHA plan, anbudsdokumenter og mengdeliste, teknisk plan, detaljprosjektering, tegninger, oppfølging i byggetiden, uavhengig kontroll av utførelse og sluttdokumentasjon er en del av leveransen til Drammen kommune, som eier dammene.
Som en del av forprosjektet lagde vi en dronemodell (3D) av dammen slik den er i dag. Vi har deretter modellert den tenkte løsningen direkte på dronemodellen. En dronemodell gir god dokumentasjon av dammens tilstand, men det gir også svært god kjennskap til terreng på både vann- og luftsiden samt geometrien til den eksisterende dammen. Et såpass godt underlag gjør at den endelige modellen kan bygges med høy kvalitet nøyaktig. En god 3D-modell gir en unik mulighet til å optimalisere løsningene i dialogen med både dameier, entreprenør og andre interessenter.

Vi viser her et lite utdrag fra modellen vi har laget. KLIKK PÅ LINKEN